Wyszukiwarka
Kontakt

Czynne:
Poniedziałek - piątek: 7:00 - 17:00
Doradca:
Tel. 00492932/9771-23
(mówimy po polsku i angielsku)
E-Mail:
info@lozyska-sklep.pl 

Regulamin

Regulamin oraz informacje dla klientów

I. Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

(1) Poniższe warunki handlowe obowiązują dla wszystkich umów, które zostaną zawarte między nami a Państwem jako usługodawcą (Franz Sieland GmbH) za pośrednictwem strony internetowej www.lozyska-sklep.pl, o ile strony umowy nie ustalą inaczej w formie pisemnej. Odmienne lub przeciwstawne warunki handlowe są skuteczne tylko wówczas, kiedy zostaną przez nas jednoznacznie potwierdzone.

(2) Sprzedaż naszych towarów oferujemy tylko osobom fizycznym lub prawnym, lub spółkom osobowym posiadającym zdolność prawną, które działając w momencie dokonania czynności prawnej, prowadzą działalność gospodarczą lub działają jako samodzielny przedsiębiorca (przedsiębiorstwo). Zawarcie umowy sprzedaży z konsumentem jest wykluczone.

§ 2 Zawarcie umowy
(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów . Istotne cechy towaru są w danej ofercie.

(2) Już z chwilą umieszczenia danego produktu na naszej stronie internetowej przedstawiamy Państwu wiążącą ofertę zawarcia umowy za pośrednictwem systemu koszyka internetowego na warunkach podanych w danej ofercie.

(3) Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta za pośrednictwem internetowego systemu koszyka w sposób następujący:
Planowane do zakupu towary są zbierane w „koszyku”. Za pomocą odpowiedniego przycisku w panelu nawigacyjnym można wyświetlić „koszyk” i w każdej chwili wprowadzić do niego zmiany. Po przejściu do strony „Kasa” i wprowadzeniu danych osobowych oraz warunków płatności i wysyłki jeszcze raz na zakończenie na stronie podsumowującej zostaną wyświetlone wszystkie dane dotyczące zamówienia. Jeżeli jako sposób płatności wybrany zostanie bezpośredni system płatności (np. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Sofort (niemiecki przelew natychmiastowy), nastąpi przekierowanie do naszego sklepu internetowego do strony z podglądem zamówienia lub do bezpośredniego systemu płatności na stronie internetowej sprzedawcy. Jeżeli nastąpi przekierowanie do wskazanego bezpośredniego systemu płatności, należy wybrać lub wprowadzić odpowiednie dane. Na koniec transakcji powrócą Państwo do naszego sklepu internetowego na stronę z podglądem zamówienia. Przed wysłaniem zamówienia mają Państwo możliwość sprawdzić, zmienić wszelkie dane (także za pomocą funkcji przeglądarki "wstecz"), a także przerwać proces kupowania. Z chwilą wysłania zamówienia przy użyciu odpowiedniego przycisku na ekranie oświadczają Państwo w sposób prawnie wiążący, że przyjmują ofertę, w wyniku czego dochodzi do zawarcia umowy.

(4)
Wiążącą ofertę zawarcia umowy (zamówienie) mogą Państwo złożyć również telefonicznie, pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną. W przypadku zamówienia przez telefon przyjęcie oferty (i tym samym zawarcie umowy) następuje natychmiast lub najpóźniej w ciągu 5 dni przez potwierdzenie w postaci tekstowej (np. pocztą elektroniczną), w którym otrzymują Państwo potwierdzenie realizacji zamówienia lub wysyłki towaru (potwierdzenie przyjęcia zlecenia). Jeżeli w tym terminie nie otrzymali Państwo odpowiedniej wiadomości, przestają być Państwo związani złożonym zamówieniem. Ewentualne zrealizowane już usługi zostaną w tym przypadku niezwłocznie zrekompensowane.

(5) Na Państwa prośbę możemy przygotować ofertę indywidualną i przesłać ją Państwu w formie pisemnej. Oferta jest wiążąca dla nas przez okres 5 dni. Przyjęcie oferty przez Państwa następuje poprzez potwierdzenie w formie pisemnej.

(6) Realizacja zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji związanych z zawarciem umowy sprzedaży następuje drogą e-mailową, częściowo w sposób zautomatyzowany. W związku z powyższym muszą Państwo zapewnić, że podany adres e-mail jest prawidłowy, odbiór wiadomości jest technicznie zapewniony i nie zostanie zablokowany przez filtry antyspamowe.

§ 3 Ceny, warunki płatności i koszty wysyłki
(1) Zawarte w ofertach ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.

(2)
Koszty wysyłki nie są zawarte w cenie towaru i są oddzielnie obliczane, jeżeli nie zaoferowano darmowej dostawy. Więcej szczegółów znajduje się w odpowiednio określonej zakładce na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

(3)
Jeżeli dostawa jest realizowana do krajów spoza Unii Europejskiej, mogą wystąpić niezależne od nas koszty dodatkowe, jak np. opłaty celne, podatki lub opłaty za przekazy pieniężne (opłaty za przelew, wymianę waluty w instytucjach kredytowych). Państwo są zobowązani do pokrycia tych kosztów.

(4)
Koszty przelewów pieniężnych ponoszą Państwo również w przypadku, gdy dostawa jest realizowana do państwa członkowskiego UE, lecz płatność została zlecona w kraju spoza Unii Europejskiej.

(5)
Mają Państwo możliwości dokonania płatności określone w odpowiednio opisanej zakładce na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie. Jeżeli przy danym sposobie płatności lub na fakturze nie podano innego terminu płatności, roszczenia o dokonanie zapłaty w związku z zawartą umową stają się natychmiast wymagalne. Odjęcie opustów jest dopuszczalne tylko wtedy, jeżeli wyraźnie tak podano w danej ofercie lub na fakturze.

§ 4 Warunki dostawy

(1) Przewidywany termin dostawy jest podany w danej ofercie. Terminy i czasy dostawy są tylko wtedy wiążące, jeżeli zostały przez nas pisemnie potwierdzone. W przypadku płatności realizowanej jako przedpłata w formie przelewu wysyłka towaru następuje dopiero po wpływie całkowitej ceny kupna oraz kosztów wysyłki.

(2)
Jeżeli zamówiony przez Państwa produkt, wbrew oczekiwaniom, mimo terminowo dokonanej, adekwatnej czynności, mającej na celu wyrównanie ewentualnych szkód związanych z niewywiązaniem się z umowy przez kontrahenta, nie jest dostępny z powodów niezależnych od nas, zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani o niedostępności towaru, a w przypadku odstąpienia od zakupu, ewentualnie dokonane już płatności zostaną niezwłocznie zwrócone.

(3)
Wysyłka następuje na Państwa odpowiedzialność. Na Państwa życzenie wysyłka może zostać ubezpieczona na czas transportu, przy czym zobowiązani są Państwo do przejęcia powstałych tu kosztów.

(4)
Dostawy częściowe są dopuszczalne oraz mogą zostać postawione oddzielnie w rachunku, o ile nie spowoduje to powstania dodatkowych kosztów wysyłki na Państwa niekorzyść.

§ 5 Rękojmia

(1) Okres rękojmi wynosi jeden rok od momentu wysłania towaru. Skrócony termin nie obowiązuje:
- w przypadku przypisanych nam, spowodowanych w zawiniony sposób szkód związanych z utratą życia, uszkodzeniem ciała lub uszczerbkiem na zdrowiu, a także innych szkód powstałych w wyniku umyślnego czynu lub na skutek rażącego niedbalstwa;
- w przypadku zatajenia przez nas braków celem oszustwa lub przejęcia gwarancji za właściwości przedmiotu;
- w przypadku przedmiotów, które zostały użyte w konstrukcji zgodnie z przeznaczeniem i spowodowały jej uszkodzenie;
- w przypadku ustawowych roszczeń regresowych, jakie przysługują Państwu w związku z prawami z tytułu wad.
(2) Ustala się, że jako opis właściwości towaru obowiązują dane zadeklarowane przez nas oraz opis producenta produktu, a nie reklama, publiczne polecenia oraz wypowiedzi producenta.
(3) W przypadku wad dokonujemy w ramach rękojmi, według własnego wyboru, usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad. Jeżeli usunięcie wady nie powiedzie się, mogą Państwo, według wyboru, żądać obniżenia ceny bądź odstąpić od umowy. Po drugiej bezsskutecznej próbie usunięcia wady, uznaje się, że usunięcie wady nie powiodło się, jeżeli nic innego nie wynika w szczególności z rodzaju rzeczy lub wady albo innych okoliczności. W przypadku usunięcia wady nie jesteśmy zobowiązani do ponoszenia wyższych kosztów, które powstały w związku z dostarczeniem rzeczy do innego miejsca niż miejsce wykonania, pod warunkiem, że dostarczenie nie jest zgodne z zamierzonym zastosowaniem produktu.

§ 6 Prawo do zatrzymania, zastrzeżenie własności

(1) Prawo do zatrzymania towaru obowiązuje Państwa tylko wówczas, gdy chodzi o wierzytelność pochodzącą z tego samego stosunku prawnego.
(2) Zastrzegamy sobie prawo do własności towaru do momentu całkowitego wyrównania wszystkich należności z bieżącego stosunku handlowego. Nie dopuszcza się możliwości ustanowienia zastawu lub przeniesienia prawa własności na zabezpieczenie przed dokonaniem przeniesienia własności.
(3) Macie Państwo prawo do dalszej sprzedaży towaru w drodze zwykłej transakcji handlowej. W tym przypadku odstępują nam Państwo wszystkie należności w wysokości kwoty faktury, które przypadną Państwu z tytułu dalszej sprzedaży, my akceptujemy odstąpienie. Państwo przeprowadzają wyegzekwowanie należności. O ile nie wypełnią Państwo należycie swojego zobowiązania do zapłaty, zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego wyegzekwowania należności.
(4) W przypadku połączenia lub wymieszania towaru umownego, nabywamy prawo współwłasności do nowej rzeczy w stosunku wartości faktury towaru umownego do innych przetworzonych przedmiotów w momencie przeróbki.
(5) Zobowiązujemy się do oddania Państwu należnych zabezpieczeń na Państwa wezwanie, o ile możliwa do wyegzekwowania wartość naszych zabezpieczeń przekracza więcej niż 10% wierzytelności podlegającej zabezpieczeniu. Do naszych obowiązków należy wybór wydanego zabezpieczenia.

§ 7 Wybór prawa, miejsce wykonania umowy, właściwość miejscowa sądu

(1) Zastosowanie znajduje prawo niemieckie z wykluczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

(2)
Miejscem wykonania świadczenia oraz miejscem określającym właściwość sądu jest nasza siedziba, o ile są Państwo handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub publiczno-prawnym majątkiem odrębnym. Dotyczy to również sytuacji, kiedy nie mają Państwo właściwości miejscowej ogólnej sądu w Niemczech lub na terenie UE.

II. Informacje dla klientów

1. Tożsamość dostawcy
Franz Sieland GmbH
Möhnestraße 122
59755 Arnsberg
Niemcy
Telefon: 0293297710
E-Mail: info@lozyska-sklep.pl

2. Informacje odnośnie zawarcia umowy
Techniczne etapy zawarcia umowy oraz samo zawarcie umowy, jak również możliwości korekty odbywają się według § 2 naszych ogólnych warunków handlowych (część I).

3. Język umowy, utrwalanie tekstu umowy
3.1 Językiem umowy jest język polski.
3.2 Pełny tekst umowy nie jest przez nas zapisywany. Przed wysłaniem zamówienia lub zapytania można wydrukować dane umowy, korzystając z funkcji druku przeglądarki lub zabezpieczyć je elektronicznie.

Powyższy regulamin i informacje dla klientów zostały sporządzone przez prawników specjalizujących się w prawie internetowym i są nieustannie sprawdzane pod kątem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje bezpieczeństwo prawne tego tekstu i przejmuje odpowiedzialność w przypadku związanych z nim postępowań. Dokładne informacje znajdą Państwo pod adresem: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

Ostatnia aktualizacja: 01.01.2022

0.0872890949